Podmínky užívání webu

Tyto podmínky užívání webu - internetových stránek „www.akpoupe.cz“ (dále jen "webové stránky") stanovují základní pravidla, se kterými každý uživatel zobrazením a jiným užíváním webových stránek bez jakýchkoliv výhrad souhlasí (dále jen „podmínky“). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají webové stránky (dále jen „uživatelé“).

Článek I. Základní ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek je Mgr. Pavel Poupě, advokát se sídlem Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 07737432, ev.č. ČAK 18585 (dále jen „provozovatel“ nebo „advokát“). Advokát vykonává svou činnost dle zákona o advokacii a je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k webovým stránkám.

1.2. Webové stránky slouží primárně pro prezentaci advokáta a jeho služeb, případně též pro poskytování informací týkajících se zejména českého práva, legislativy a judikatury dle výběru provozovatele.

Článek II. Sdílení a zasahování do webu

2.1. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu webových stránek, či zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty webových stránek bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele.

2.2. Sdílení či odkazování na webové stránky je možné vždy pouze s uvedením zdroje (www.akpoupe.cz).

Článek III. Vyloučení odpovědnosti

3.1. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost informací na webových stránkách, neboť veškeré informace mají pouze informativní a obecnou povahu a není možné je považovat za právní poradenství v konkrétních právních případech.

3.2. Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek a dále odmítá odpovědnost jakékoli povahy za jakoukoliv případnou újmu způsobenou v souvislosti s užíváním webových stránek. Toto omezení odpovědnosti platí pro veškerou náhradu škody (újmy).

3.3. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho webových stránek.

3.4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na webových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu (újmu), která uživatelům může vzniknout v souvislosti se změnou či úpravou webových stránek.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Webové stránky mohou rovněž obsahovat autorská díla třetích osob, která jsou zveřejňována vždy v souladu s podmínkami stanovenými na základě vzájemné dohody stran nebo svolení osoby disponující s autorskými právy k takovým autorským dílům. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

4.2. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.2.2019.