Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky poskytování právních služeb poskytovaných Mgr. Pavlem Poupětem, advokátem (dále jen „advokát“). Obchodní podmínky se aplikují na kterékoliv služby poskytované advokátem, pokud písemná dohoda mezi advokátem a klientem nestanoví výslovně jinak.

1. Poskytovaní právních služeb

1.1. Advokát poskytuje klientovi právní služby ve všech věcech sjednaných smlouvou o poskytování právních služeb anebo dle ústního či jiného pokynu klienta na základě fakticky udělené plné moci, není-li uzavřena písemná smlouva o poskytování právních služeb a přijme-li advokát plnou moc.

1.2. Za poskytování právních služeb se klient zavazuje zaplatit advokátovi smluvní odměnu včetně souvisejících nákladů a promeškaného času dle těchto obchodních podmínek, není-li stanoveno mezi advokátem a klientem písemně jinak (zejména ve smlouvě o poskytování právních služeb).

1.3. Klient zadává advokátovi jednotlivé úkoly a požadavky ústně (osobně, telefonicky) anebo písemně (včetně prostředků komunikace na dálku). V případě přijetí úkolů či požadavků klienta advokátem vzniká mezi klientem a advokátem právní vztah podřízený těmto obchodním podmínkám.

2. Práva a povinnosti advokáta a klienta

2.1. Advokát je povinen:

a) chránit práva a oprávněné zájmy klienta a využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co dle svého přesvědčení, odborných znalostí, zkušeností a pokynů klienta pokládá za prospěšné,

b) řídit se pokyny klienta, pokud byly uděleny v souladu s právními předpisy a stavovskými předpisy České advokátní komory; advokát je povinen bez zbytečného odkladu oznámit klientovi všechny okolnosti, které zjistí při zařizování záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu pokynů klienta,

c) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie; klient bere na vědomí, že této mlčenlivosti není advokát vázán pouze v zákonem vymezených případech.

2.2. Klient je povinen:

a) sdělit advokátovi přesné a úplné údaje o své věci včetně důležitých okolností,

b) poskytovat advokátovi plnou součinnost nezbytnou k úspěšnému vyřízení věci klienta,

c) předat na požádání listinné, elektronické a jiné podklady, které má v uvedené věci k dispozici,

d) zdržet se jakékoli činnosti, která by advokátovi ztěžovala či znemožňovala poskytování právních služeb klientovi.

2.3. Klient bere na vědomí, že v případě porušení povinností klienta dle bodu 2.2. těchto obchodních podmínek neodpovídá advokát za jakékoliv negativní důsledky z toho plynoucí.

3. Odměna za poskytování právních služeb

3.1. Advokát poskytuje právní služby zásadně za úplatu ve smyslu vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění (advokátní tarif). Pokud se advokát s klientem nedohodne výslovně jinak, činí odměna advokáta za poskytování právních služeb částku ve výši 2.500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu poskytování právní služby. Advokát je plátcem DPH.

3.2. Klient je povinen hradit včas a řádně odměnu za poskytnutí právních služeb, zálohy a náklady spojené s poskytnutím právních služeb. Klient je dále povinen nahradit advokátovi účelně vynaložené hotové výdaje, které mu vznikly nebo vzniknou v souvislosti s poskytováním právních služeb pro klienta (poplatky, kolky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, poštovné apod.). Klient je dále povinen nahradit advokátovi promeškaný čas, a to náhradou ve výši 50 % odměny za hodinu právní služby, nedohodnou-li se klient a advokát písemně jinak.

3.3. Klient se zavazuje na požádání advokáta složit zálohu na právní služby, a to ve výši až 75 % z předpokládaného rozsahu poskytnutých právních služeb.

3.4. Přiznaný nárok, včetně vymožené částky (jistiny, příslušenství atd.), bude na základě dohody klienta s advokátem požadován k úhradě protistranou na bankovní účet advokáta. Advokát je oprávněn si z přiznaného nároku odečíst odměnu za zastupování před odesláním klientovi. Náklady na právní zastoupení přiznané soudem a uhrazené protistranou náleží advokátovi.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Bude-li klient v prodlení se zaplacením kterékoliv zálohy, odměny, hotových výdajů, je advokát oprávněn přerušit výkon své činnosti či odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb (vypovědět plnou moc).

4.2. Klient souhlasí s tím, aby právní služby byly vykonávány substitučně prostřednictvím spolupracujícího advokáta či spolupracující advokátní kanceláře, případně částečně prostřednictvím advokátních koncipientů advokáta či spolupracujících subjektů, není-li mezi klientem a advokátem domluveno písemně jinak.

4.3. Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách advokáta www.akpoupe.cz.

4.4. Klient bere na vědomí, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

4.5. Klient bere na vědomí, že advokát je dle příslušných právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) v některých případech (zejména při správě majetku klienta, zastupování při koupi či prodeji nemovitosti, zakládání či provozování společnosti anebo při provádění advokátní úschovy) osobou povinnou řádně identifikovat klienta včetně povinnosti provést kontrolu rizikových nebo podezřelých transakcí.

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ OD 1.2.2020.